اعضای هیئت مدیره

  • مدیر عامل
  • آقای مهندس علیرضا فرامرزی
  • تاریخ ورود به هیئت مدیره :1386
  • پست الکترونیک :faramarzi@jalkeh.com
  • مدرک*
  • رشته تحصیلی :*
  • تاریخ اخذ مدرک :*
  • رئیس هیات مدیره
  • آقای مهندس روزبه سعیدفر
  • تاریخ ورود به هیئت مدیره :1396
  • پست الکترونیک :saeedfar@jalkeh.com
  • مدرک*
  • رشته تحصیلی :*
  • تاریخ اخذ مدرک :*
  • نائب رئیس هیئت مدیره
  • آقای مهندس توحید کریمی
  • تاریخ ورود به هیئت مدیره :1396
  • پست الکترونیک :karimi@jalkeh.com
  • مدرک*
  • رشته تحصیلی :*
  • تاریخ اخذ مدرک :*