درگذشت پدر ارجمند جناب آقای مهندس فرامرزی مدیریت محترم عامل شرکت ژالکه