فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان

فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
  • عنوان پروژه:فروشگاه بزرگ مصلی اصفهان
  • کارفرما:سازمان حج و زيارت
  • محل اجرا:اصفهان
  • توضیحات:طراحی، تهیه و نصب راه اندازی تاسیسات وتجهیزات الکتریکی و مکانیکی مصلی و مجموعه فرهنگی امام خمینی اصفهان
بازگشت به صفحه پروژه ها