تاسیسات برق و مکانیک ساختمان انفورماتیک بانک مرکزی ایران

راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات بانک مرکزی
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات بانک مرکزی
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات بانک مرکزی
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات بانک مرکزی
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات بانک مرکزی
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات بانک مرکزی
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات مجتمع میرداماد
  • عنوان پروژه:تاسیسات برق و مکانیک ساختمان انفورماتیک بانک مرکزی ایران
  • کارفرما:بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع میرداماد بانک مرکزی جمهوری اسلامی شامل ساختمان اداری و انفورماتیک بانک مرکزی
بازگشت به صفحه پروژه ها