مجتمع كارخانجات كاشی و سرامیک آپادانا سرام

کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
کارخانجات آپادانا سرام
  • عنوان پروژه:مجتمع كارخانجات كاشی و سرامیک آپادانا سرام
  • کارفرما:شرکت آپادانا سرام
  • محل اجرا:قزوین
  • توضیحات:تهیه و حمل تجهیزات و نصب و راه اندازی تاسیسات الکتریکی، مكانيك صنعتی و عمومی ساختمان های صنعتی و محوطه كارخانه كاشی و سرامیک آپادانا سرام در سایت به مساحت تقریبی 135 هکتار
بازگشت به صفحه پروژه ها