تاسیسات برق و مکانیک بیمارستان آموزشی اراک

بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک
  • عنوان پروژه:تاسیسات برق و مکانیک بیمارستان آموزشی اراک
  • کارفرما:وزارت راه و شهر سازی
  • محل اجرا:اراک
  • توضیحات:اجرای عملیات تاسیسات برق و مکانیک بیمارستان 250 تختخوابی آموزشی اراک
بازگشت به صفحه پروژه ها