تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام

تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
  • عنوان پروژه:تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام
  • کارفرما:شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتی
  • محل اجرا:بوشهر (جزیره خارک)
  • توضیحات:تعمیرات اساسی چهار دستگاه مخزن سقف شناور جهت ذخیره نفت خام با ظـرفیتهای 1،000،000 بشکه ای، 600،000 بشکـه ای، 500،000 بشکـه ای و 275،000 بشکه ای
بازگشت به صفحه پروژه ها