توسعه مارون ۲

توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون ۲
توسعه مارون ۲
توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون ۲
توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون ۲
توسعه مارون ۲
توسعه مارون 2
توسعه مارون 2
توسعه مارون ۲
  • عنوان پروژه:توسعه مارون ۲
  • کارفرما:شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب
  • محل اجرا:استان خوزستان
  • توضیحات: توسعه چند راهه مجتمع تفکیک شماره یک مارون 2 آغاجاری شامل تهیه و اجرای عملیات سیویل، مکانیکی و کارهای برقی و ابزار دقیق
بازگشت به صفحه پروژه ها