شبکه گاز رسانی مجتمع صنعتی مس سرچشمه

 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
 گاز رسانی مس سرچشمه
  • عنوان پروژه:شبکه گاز رسانی مجتمع صنعتی مس سرچشمه
  • کارفرما:شركت ملی گاز ايران
  • محل اجرا:کرمان
  • توضیحات:اجرای شبکه گازرسانی مجتمع صنعتی مس سرچشمه و لوله کشی های داخلی ساختمان ها و سالنها سیستم تقلیل فشار و نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک
بازگشت به صفحه پروژه ها