طراحی و اجرای فودکورت بازار بزرگ ایران (ایران مال)

فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
  • عنوان پروژه:طراحی و اجرای فودکورت بازار بزرگ ایران (ایران مال)
  • کارفرما:توسعه بین الملل ایران مال
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:طراحی فاز یک و دو، تهیه و اجرای فودکورت مجتمع تجاری ایران مال به وسعت ۱۲هزار مترمربع
بازگشت به صفحه پروژه ها