ابلاغ قرارداد تکمیل ساختمان مدیریت شعب استان خراسان شمالی (پروژه بانک ملت )