درگذشت همکار صدیق شرکت ژالکه ؛ جناب آقای مهندس مجید توشکان