طراحی و احداث دو دستگاه مخزن ذخیره نفت خام

دودستگاه مخزن
دودستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دودستگاه مخزن
دودستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
دو دستگاه مخزن
  • عنوان پروژه:طراحی و احداث دو دستگاه مخزن ذخیره نفت خام
  • کارفرما:شركت پايانه های صادرات مواد نفتی
  • محل اجرا:بوشهر (جزیره خارک)
  • توضیحات:طراحی، تهیه، ساخت و نصب دو دستگاه مخزن 500 هزار بشکه ای سقف شناور  (مخازن شماره ۱۹ و ۲۲) جزیره خارک
بازگشت به صفحه پروژه ها