راهبری بیمارستان امیرالمومنین اراک

بیمارستان اراک راهبری
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک راهبری
بیمارستان اراک راهبری
بیمارستان اراک راهبری
بیمارستان اراک راهبری
بیمارستان اراک راهبری
بیمارستان اراک
بیمارستان اراک راهبری
بیمارستان اراک راهبری
بیمارستان اراک راهبری
بیمارستان اراک راهبری
  • عنوان پروژه:راهبری بیمارستان امیرالمومنین اراک
  • کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • محل اجرا:اراک
  • توضیحات:نگهداری و راهبری تاسیسات برق و مکانیک مرکز درمانی امیرالمومنین
بازگشت به صفحه پروژه ها