کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه

کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه پوشینه فارمد کاوه
کارخانه پوشینه فارمد کاوه
کارخانه پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
کارخانه پوشینه فارمد کاوه
کارخانه پوشینه فارمد کاوه
کارخانه پوشینه فارمد کاوه
  • عنوان پروژه:کارخانه دارویی پوشینه فارمد کاوه
  • کارفرما:پوشینه فارمد
  • محل اجرا:ساوه،شهر صنعتی کاوه
  • توضیحات:ساخت  14000 متر مربع کارخانه دارویی با سازه بتنی
بازگشت به صفحه پروژه ها