راهبری تاسیسات و موتورخانه مرکزی سازمان حج و زیارت

سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
سازمان حج و زيارت
  • عنوان پروژه:راهبری تاسیسات و موتورخانه مرکزی سازمان حج و زیارت
  • کارفرما:سازمان حج و زيارت
  • محل اجرا:تهران
  • توضیحات:راهبری تاسیسات و موتورخانه و دستگاه های هوارسان ساختمان مرکزی سازمان حج و زیارت
بازگشت به صفحه پروژه ها