مرکز تجاری مشهد مال

مرکز تجاری مشهد مال
پروژه مشهدمال
مرکز تجاری مشهد مال
مرکز تجاری مشهد مال
پروژه مشهدمال
پروژه مشهدمال
پروژه مشهدمال
مرکز تجاری مشهد مال
پروژه مشهدمال
مرکز تجاری مشهد مال
مرکز تجاری مشهد مال
پروژه مشهدمال
پروژه مشهدمال
پروژه مشهدمال
  • عنوان پروژه:مرکز تجاری مشهد مال
  • کارفرما:شرکت ساختمانی البرزتات
  • محل اجرا:مشهد
  • توضیحات:کارهای ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی طبقه P2
بازگشت به صفحه پروژه ها