موسسه سرم سازی رازی

سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
موسسه سرم‌سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
موسسه سرم‌سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
سرم سازی رازی
  • عنوان پروژه:موسسه سرم سازی رازی
  • کارفرما:موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
  • محل اجرا:کرج
  • توضیحات:کارهای ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان موتورخانه مرکزی و کانال توزیع انرژی حرارتی و برودتی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
بازگشت به صفحه پروژه ها